Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)

Informiranje o pravu na pristup informacijama → poveznica

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)

Zahtjev za pristup informacijama → .doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija → .doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija → .doc

Kriteriji za određivanje visine naknade za pristup informacijama (NN 12/14)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje → .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu → .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu → .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu → .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu → .pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu → .pdf

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac

Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97, NN 47/99NN 35/08 i NN 127/2019)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 109/99 i 139/10 → pročišćeni tekst)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o muzejima (NN 61/18)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13 i NN 152/14)

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, NN 90/11)

Statut Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac [2021.] → .pdf

Program rada za 2024. godinu → .pdf

Program rada za 2023. godinu → .pdf

Program rada za 2022. godinu → .pdf

Program rada za 2021. godinu → .pdf

Program rada za 2020. godinu → .pdf

Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu s projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu → tablica .xls

Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom plana za 2024. i 2025. godinu → tablica .xls

Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu s projekcijom plana za 2023. i 2024. godinu → tablica .xls

Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu s projekcijom plana za 2022. i 2023. godinu → tablica .xls

Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu → tablica .xls

Izvješće o radu za 2023. godinu → izvješće .pdf 

Financijsko izvješće 2023. → tablica .xls obrazloženje .pdf 

Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu → tablica .xls / obrazloženje .pdf 

Polugodišnje financijsko izvješće za 2023. godinu → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf 

Izvješće o radu za 2022. godinu → .pdf

Financijsko izvješće 2022. → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf / potvrda .pdf

Polugodišnje financijsko izvješće za 2022. godinu → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf  / potvrda .pdf 

stranica .pdf / potvrda .pdf

Izvješće o radu za 2021. godinu → .pdf

Financijsko izvješće 2021. → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf / potvrda .pdf

Polugodišnje financijsko izvješće za 2021. godinu → tablica .xls / bilješke .pdf referentna stranica .pdf  / potvrda .pdf 

Izvješće o radu za 2020. godinu → .pdf

Financijsko izvješće 2020. → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf / potvrda .pdf

Polugodišnje financijsko izvješće za 2020. godinu → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf  / potvrda .pdf 

Izvješće o radu za 2019. godinu → .pdf

Financijsko izvješće 2019. → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf / potvrda .pdf

Polugodišnje financijsko izvješće za 2019. godinu → tablica .xls / bilješke .pdf / referentna stranica .pdf / potvrda .pdf

Gacko pučko otvoreno učilište Otočac - Poslanje

Transparentnost rashoda za 2024. godinu → .xls

Plan nabave za 2024. godinu → .pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2023. godinu → .pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave iz 2023. godine → .pdf

Izmjena plana javne nabave za 2023. godinu → .doc

Plan nabave za 2023. godinu → .pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2022. godinu → .pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2022. godinu → .pdf

Plan nabave za 2022. godinu → .pdf → izmjena 1 .pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2021. godinu → .pdf

Plan nabave za 2021. godinu → .pdf1 .pdf2 .pdf3

Izjava o nepostojanju sukoba interesa → .pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019. godinu → .pdf

Plan nabave za 2019. godinu → .pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave iz 2017. godine → .pdf